Chat Log for poebota SERVER [multimode] - DM-Hanoi
on Thu, 25 Jun 2020, 20:18:43
Minutes Player Text
-0m 17s Novus ordo Connected
-0m 17s nwros35 Connected
-0m 17s poebot Connected
-0m 14s nwros35 syuda v gosti zaxozhu izredka
-0m 13s Novus ordo a raznica
-0m 08s poebot Disconnected
-0m 01s nwros35 flazhki namnogo interesneee
0m 00s Game Start
0m 00s venom56 Connected
0m 25s venom56 Killed Novus ordo with a Shock Rifle
0m 38s venom56 Killed nwros35 with a Shock Rifle
0m 41s venom56 Killed Novus ordo with a Shock Rifle
0m 47s nwros35 ya tut byval 1 raz daaaaavno
1m 20s Novus ordo Killed nwros35 with a Shock Rifle
1m 39s venom56 Killed Novus ordo with a Shock Rifle
1m 45s Novus ordo Killed nwros35 with a Shock Rifle
1m 52s nwros35 Killed venom56 with a Link Gun
2m 05s Novus ordo Killed nwros35 with a Shock Rifle
2m 21s Novus ordo Killed venom56 with a Shock Rifle
2m 30s Novus ordo Killed venom56 with a Shock Rifle
2m 54s venom56 Killed nwros35 with a Shock Rifle
3m 05s Novus ordo Killed venom56 with a Shock Rifle
3m 41s nwros35 Killed venom56 with a Sniper Rifle
3m 48s nwros35 Killed venom56 with a Sniper Rifle
4m 06s venom56 Crushed nwros35
4m 10s Novus ordo Killed venom56 with a Shock Rifle
4m 19s venom56 Killed nwros35 with a Stinger Minigun
4m 20s Novus ordo Killed venom56 with a Shock Rifle
4m 27s Novus ordo Killed venom56 with a Shock Rifle
4m 39s Novus ordo Headshot nwros35 with a Sniper Rifle
4m 47s Novus ordo Killed nwros35 with a Shock Rifle
4m 48s venom56 Killed Novus ordo with a Shock Rifle
4m 56s venom56 Killed Novus ordo with a Shock Rifle
5m 21s Novus ordo Killed venom56 with a Shock Rifle
5m 31s Novus ordo Headshot nwros35 with a Sniper Rifle
5m 36s Novus ordo Go Go Go!
5m 46s Novus ordo Killed venom56 with a Shock Rifle
5m 54s venom56 Killed Novus ordo with a Shock Rifle
6m 05s Novus ordo Killed venom56 with a Bio Rifle
6m 17s nwros35 Killed Novus ordo with a Sniper Rifle
6m 19s venom56 Killed nwros35 with an Enforcer
6m 21s Novus ordo Suicided with a Bio Rifle
6m 27s Novus ordo Crushed venom56
7m 27s nwros35 Killed venom56 with a Shock Rifle
7m 29s Novus ordo Killed nwros35 with a Shock Rifle
7m 42s Novus ordo Crushed venom56
7m 54s Novus ordo Killed nwros35 with a Shock Rifle
8m 00s venom56 Killed Novus ordo with a Shock Rifle
8m 19s Novus ordo Killed nwros35 with a Dual Enforcers
8m 24s Novus ordo Killed venom56 with a Dual Enforcers
9m 19s venom56 Killed Novus ordo with a Shock Rifle
9m 27s nwros35 Headshot Novus ordo with a Sniper Rifle
9m 39s venom56 Killed Novus ordo with a Bio Rifle
9m 49s nwros35 Killed Novus ordo with a Link Gun
9m 58s venom56 Killed Novus ordo with a Shock Rifle
10m 10s Novus ordo Killed nwros35 with a Shock Rifle
10m 36s nwros35 Killed venom56 with a Sniper Rifle
10m 47s venom56 Killed nwros35 with a Shock Rifle
10m 59s nwros35 Killed venom56 with a Shock Rifle
11m 01s Novus ordo Killed nwros35 with a Shock Rifle
11m 12s Novus ordo Killed venom56 with a Shock Rifle
11m 18s Novus ordo Killed venom56 with a Shock Rifle
12m 01s nwros35 Killed venom56 with a Sniper Rifle
12m 06s Novus ordo Killed nwros35 with a Sniper Rifle
12m 28s venom56 Killed nwros35 with a Shock Rifle
13m 15s Novus ordo Killed nwros35 with a Sniper Rifle
13m 21s Novus ordo Killed venom56 with a Shock Rifle
13m 44s nwros35 Killed venom56 with a Sniper Rifle
14m 07s Novus ordo Killed venom56 with a Sniper Rifle
14m 15s Novus ordo Killed nwros35 with a Sniper Rifle
14m 26s nwros35 Killed venom56 with a Shock Rifle
14m 26s nwros35 Suicided with a Shock Rifle
15m 00s Novus ordo Suicided with a Shock Rifle
15m 16s venom56 Killed Novus ordo with a Shock Rifle
15m 25s Novus ordo Killed venom56 with a Stinger Minigun
15m 34s venom56 Killed Novus ordo with a Shock Rifle
15m 41s Novus ordo Killed venom56 with a Dual Enforcers
15m 43s nwros35 Killed Novus ordo with a Sniper Rifle
16m 22s Novus ordo Killed nwros35 with a Shock Rifle
16m 29s venom56 Killed Novus ordo with a Shock Rifle
16m 44s nwros35 Killed venom56 with a Sniper Rifle
17m 05s nwros35 Headshot venom56 with a Sniper Rifle
17m 17s venom56 Killed Novus ordo with a Shock Rifle
17m 49s nwros35 Killed Novus ordo with a Shock Rifle
18m 15s Novus ordo Killed nwros35 with a Dual Enforcers
18m 23s venom56 Killed nwros35 with a Shock Rifle
18m 43s nwros35 Killed Novus ordo with a Shock Rifle
19m 01s venom56 Killed Novus ordo with a Shock Rifle
19m 07s venom56 Killed Novus ordo with a Shock Rifle
19m 11s Game Ended - Time Limit

Chat Color Key
Player Chat Messages Game Event Messages
Blue Team Chat Messages Kill/Suicide Events
Red Team Chat Messages Blue Team Score Events
Weapon Special Events Red Team Score Events